The Classic for Girls


The Classic for Girls simplified Chinese traditional Chinese pinyin N r jng is a 1934 Chinese film directed by Cheng Bugao, Chen Kengran, Li Pingqian, Shen Xiling, Xu Yinfu, Yao Sufeng, Zhang Shichuan and Zheng Zhengqiu.Source: Wikipedia


RELATED SEARCHES

CAST